Створення ТОВ

Опубликовано: 25.10.2018

видео Створення ТОВ

Реєстрація ТОВ

Створити ТОВ на загальній системі оподаткування буде нескладно, якщо озброїтися відповідними знаннями. Головне, одразу з’ясу­ва­ти ключові моменти заснування такого товариства: від пакета документів до взяття на облік у державних органах. Правильно впоратися з цим завданням допоможе наш детальний алгоритм


Яка різниця між ПП і ТОВ ?

 Зміст статті:

Порядок створення товариства з обмеженою відповідальні­стю (ТОВ) регулює Цивільний кодекс України (ЦК; ст. 140-151), Господарський кодекс України (ГК; ст. 79-92), Закони України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 № 1576-XII (далі — Закон № 1576) і «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV (далі — Закон № 755).


Як зареєструвати ТОВ | Олександр Качура

Але перш ніж відкривати ТОВ, слід визначитися із самим поняттям ТОВ та його характерними особливостями.

Товариством з обмеженою відповідальністю є засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого поділений на частки, розмір яких встановлюють у статуті (ч. 1 ст. 140 ЦК). Засновниками і учасниками ТОВ можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти України (ч. 1 ст. 114 ЦК, ст. 3 Закону № 1576). У разі якщо засновником є фізична особа — нерезидент України , їй потрібно отримати обліковий номер реєстраційної картки платника податків (ідентифікаційний код). Як випливає із визначення ТОВ, заснувати його може навіть одна особа , але законодавством передбачено обмеження щодо ма­ксимальної кількості учасників ТОВ — не більше 100 осіб . Крім того, ТОВ не може мати єдиним учасником інше господарське товариство, учасником якого є одна особа. І особа може бути учасником лише одного ТОВ, яке має одного учасника (ч. 2 ст. 141 ЦК).

  Матеріали за темою

 На сьогодні  не встановлено законодавчих вимог до мінімального розміру статутного капіталу  ТОВ, тож статутний капітал ТОВ може становити навіть 1 грн., але при цьому вклади мають бути внесені всіма засновниками.

Згідно з частиною другою статті 115 ЦК вкладом до статутного капіталу ТОВ можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом. На практиці ж статутний капітал найчастіше формують за рахунок коштів або рухомого майна засновників.

Органами управління ТОВ є загальні збори його учасників і виконавчий орган (ч. 2 ст. 97 ЦК). Зазвичай органи товариства призначають, якщо засновником (учасником) виступає одна особа, і обирають, якщо засновників (учасників) кілька.

  Загальні збори учасників  — вищий орган ТОВ (ст. 58 Закону № 1576, ч. 1 ст. 145 ЦК). Компетенція загальних зборів (у т. ч. виключна) та порядок прийняття ними рішень визначені статтею 145 ЦК, частиною 5 статті 41, статтями 59, 60 Закону № 1576 та мають бути прописані в статуті ТОВ.

У ТОВ, що його створює один засновник, призначають вищий орган товариства — загальні збори, при цьому всі рішення одного засновника цього товариства приймаються одноосібно в порядку, передбаченому статутом (лист Держкомпідприємництва від 11.05.2007 № 3360).

Відповідно до частини 1 статті 99 ЦК загальні збори товариства своїм рішенням створюють виконавчий орган та встановлюють його компетенцію і склад. Виконавчий орган може бути колегіальним (дирекція) або одноособовим (директор). Але для зручності надалі говоритимемо про директора.

Директор вирішує всі питання діяльності товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників. Водночас загальні збори учасників товариства можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що їм належать, до компетенції директора. Відповідно, директор підзвітний загальним зборам учасників та організовує виконання їх рішень (ст. 62 Закону № 1576, ч. 2 ст. 145 ЦК).

Директор діє від імені ТОВ у межах, встановлених законом та установчими документами. Тож перелік його повноважень також визначають у статуті ТОВ.

Це головні вимоги, яких слід дотримуватися під час створення ТОВ. Цей процес порівняно нетрудомісткий та здійснюється в кілька етапів. Тож пропонуємо алгоритм створення ТОВ.

КРОК 1. Прийняття рішення та підготовка документів

  Матеріали за темою

ТОВ набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації (ч. 3 ст. 83 ГК, ст. 6 Закону № 1576). Тому на першому етапі відбувається підготовка документів, потрібних для реєстрації товариства (рішення засновників, статуту, реєстраційних карток та довіреностей на реєстрацію).

Прийняття і оформлення рішення

Насамперед засновники проводять своє перше зібрання, на якому вирішують усі ключові питання щодо створення та реєстрації ТОВ. Зокрема, визначають назву, адресу ТОВ, розмір його статутного капіталу та розміри внесків до нього кожного із засновників (учасників), склад засновників (учасників), види діяльності тощо. До того ж варто заздалегідь зібрати всю інформацію про засновників та підготувати копії паспортів (перша, друга сторінки і сторінка з реєстрацією) та реєстраційних номерів облікових карток платників податків (ідентифікаційних кодів ).

Якщо ТОВ створюється та діє на підставі модельного статуту, частина 10 статті 82 ГК вимагає в рішенні про його створення конкретно зазначати відомості про вид товариства, його найменування, місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад засновників та учасників, розмір статутного капіталу, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів, а також інформацію про провадження діяльності на основі модельного статуту.

Якщо ТОВ засновують кілька осіб, ці особи у разі потреби визначити взаємовідносини між собою щодо створення товариства укладають договір у письмовій формі. Цей договір встановлює порядок заснування товариства, умови здійснення спільної діяльності щодо створення товариства, розмір статутного капіталу, частку у статутному капіталі кожного з учасників, строки та порядок внесення вкладів та інші умови. Однак договір про заснування ТОВ не є установчим документом. Подання цього договору під час державної реєстрації товариства необов’язкове.

Рішення про створення ТОВ зазвичай оформлюють протоколом загальних зборів засновників товариства, який складають у довільній формі та підписують засновники ТОВ (засвідчувати протоколи у нотаріуса зараз не потрібно). Якщо засновником є одна особа, документ оформлюють у формі рішення засновника.

Затвердження статуту

Установчим документом ТОВ є статут (ч. 1 ст. 143 ЦК, ст. 4 Закону № 1576). Водночас ТОВ може створюватися та функціонувати на підставі затвердженого Кабміном модельного статуту , який після його прийняття учасниками стає установчим документом. Тому після прийняття рішення про створення ТОВ засновники мають визначитися, на підставі якого саме статуту діятиме ТОВ.

Отож звичайний статут згідно зі статтею 82 ГК, частиною 1 статті 143 ЦК, статтею 51 Закону № 1576 має містити :

відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності; склад засновників та учасників; розмір часток кожного з учасників, розмір, склад та порядок внесення ними вкладів; розмір і порядок формування резервного фонду; порядок передачі (переходу) часток у статутному капіталі ТОВ; склад і компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, з яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів; порядок внесення змін до установчих документів; інші відомості, передбачені статтею 57 ГК, як-от: найменування суб’єкта господарювання, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації. Зокрема, найменування ТОВ має містити найменування товариства, а також слова «товариство з обмеженою відповідальністю» (ч. 3 ст. 140 ЦК). Причому не можна використовувати найменування іншої юридичної особи. Вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу затверджено наказом Мін’юсту від 05.03.2012 № 368/5.

Цей перелік відомостей, які фіксують у статуті, не є вичерпним. До статуту можуть бути включені також відомості щодо інших умов діяльності ТОВ, які не суперечать закону.

Зважаючи на вимоги частини 5 статті 8 Закону № 755, статут викладають письмово, прошивають, пронумеровують, та його підписують усі засновники.

Вимогу щодо обов’язкового нотаріального засвідчення справжності підписів засновників (учасників) або уповноважених осіб на установчих документах юридичної особи було скасовано ще в 2011 році. Однак на практиці нотаріуси й досі відмовляються засвідчувати копії статутів підприємств (змін до них), на яких підписи засновників (учасників) не були засвідчені нотаріально. Причому вони посилаються на підпункт 3.3 глави 7 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Мін’юсту від 22.02.2012 № 296/5. Відповідно до нього правильність копії документа, виданого фізичною особою, засвідчують у тих випадках, коли справжність підпису фізичної особи на оригіналі цього документа засвідчена нотаріусом. Тож, аби уникнути відповідних труднощів у майбутньому (наприклад, для відкриття рахунку в банку подають нотаріально засвідчену копію установчих документів) та підтвердити належний обсяг цивільної правоздатності юридичної особи, за наведених обставин усе ж доцільно звернутися до нотаріуса . Присутність засновників під час нотаріального засвідчення їхніх підписів у статуті є обов’язковою.

Модельний статут ТОВ затверджено постановою КМУ від 16.11.2011 № 1182, і він містить усі розділи, потрібні для функціонування ТОВ.

КРОК 2. Призначення керівництва

Не менш важливим є призначення директора підприємства та інших посадових осіб, які надалі матимуть право представляти ТОВ без довіреності. Директором може бути хтось із засновників чи запрошений найманий працівник. Далі на нього оформлюють наказ про призначення і трудовий договір. Дані директора зазначають у реєстраційних документах.

Крім того, загальні збори ТОВ можуть зобов’язати директора привести у відповідність до чинного законодавства всі документи, потрібні для реєстрації юридичної особи, та подавати їх до органів державної влади тощо. Але для цієї мети може бути призначена й інша особа, відповідальна за подання документів і проведення процедури державної реєстрації підприємства. На підставі довіреності від засновників директор або призначена особа отримує право підпису документів та представництва інтересів ТОВ.

Окремо зауважимо, що для призначення на посаду директора нерезидента України потрібно отримати дозвіл на працевлаштування в Україні, що можливо лише після реєстрації ТОВ. Тому, якщо є така потреба, спершу на посаду директора все ж доведеться призначити громадянина України, провести всі реєстраційні дії та отримати відповідний дозвіл. І вже після цього можна буде призначати нерезидента директором ТОВ.

КРОК 3. Відкриття рахунку та статутний капітал

У разі коли статутний капітал ТОВ формують за рахунок коштів, в установі банку потрібно відкрити поточний рахунок для його формування.

Врахуйте, що статутний капітал ТОВ підлягає сплаті учасниками до закінчення першого року з дня державної реєстрації ТОВ (ч. 3 ст. 144 ЦК). Якщо учасники до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства не внесли (не повні­стю внесли) свої вклади, загальні збори учасників приймають одне з таких рішень :

про виключення зі складу ТОВ тих учасників, які не внесли (не повністю внесли) свої вклади, та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі; про зменшення статутного капіталу та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі; про ліквідацію ТОВ.

Пункт 4.2 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою НБУ від 12.11.2003 № 492 (далі — Інструкція № 492), встановлює, що у разі відкриття поточного рахунку для формування статутного капіталу суб’єкта господарювання — юридичної особи подають :

заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 1 до Інструкції № 492), що підписана особою, уповноваженою на відкриття рахунку засновниками (учасниками) новостворюваної юридичної особи; один примірник оригіналу установчого документа або його копію, засвідчену нотаріально; рішення засновників (учасників) про визначення особи, якій надається право відкриття та розпорядження рахунком новостворюваної юридичної особи, що оформлюється у формі довіреності, засвідченої нотаріально (якщо хоча б одним із засновників (учасників) є фізична особа). Замість оригіналу довіреності до банку може бути подана її копія, засвідчена нотаріально; картку зі зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2 до Інструкції № 492).

Якщо статутний капітал ТОВ формують за рахунок майнових внесків засновників, то поточний рахунок для його формування відкривати не потрібно. У цьому разі документом, який підтверджує внесення заснов­ником свого вкладу, буде акт приймання-передачі майна засновників до статутного капіталу ТОВ . Форми цього документа чинним законодавством України не передбачено, проте на практиці він має містити в собі інформацію щодо майна, яке передають до статутного капіталу, та його грошову оцінку в національній валюті України. Грошова оцінка вкладу учасника ТОВ здійснюється за згодою його учасників, а у визначених законом випадках вона підлягає незалежній експертній перевірці (ч. 2 ст. 115 ЦК). Акт підписують засновники ТОВ, що передають майно, та його майбутній директор, який приймає це майно.

У разі відкриття поточного рахунку для формування статутного капіталу ТОВ, засновником (учасником) якого є одна особа, подають:

заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 1 до Інструкції № 492). Інформацію про те, що рахунок відкривають для формування статутного капіталу господарського товариства, засновником (учасником) якого є одна особа, зазначають у рядку «Додаткова інформація» заяви про відкриття поточного рахунку; один примірник оригіналу установчого документа або його копію, засвідчену нотаріально; картку зі зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2 до Інструкції № 492); довіреність або копію довіреності на ім’я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, засвідчену нотаріально. Якщо рахунок відкриває особисто засновник (учасник), то цей документ не потрібен.

На рахунок, який відкривають для формування статутного капіталу, зараховують кошти засновників (учасників) для формування статутного капіталу новостворюваної юридичної особи до її державної реєстрації як юридичної особи. Цей рахунок починає функціонувати як поточний тільки після одержання банком документів, передбачених пунктом 3.2 Інструкції № 492, та отримання банком повідомлення-відповіді або корінця повідомлення про взяття рахунку на облік контролюючим органом за місцезнаходженням суб’єкта господарювання — юридичної особи.

У разі відмови в державній реєстрації відповідного суб’єкта господарювання кошти повертають засновникам (учасникам), а рахунок закривають на підставі письмового звернення із зазначенням підстав закриття рахунку, підписаного особою, уповноваженою засновниками (учасниками) новостворюваної юридичної особи на закриття рахунку. Якщо засновником (учасником) суб’єкта господарювання є одна особа, то письмове звернення із зазначенням підстав закриття рахунку підписує ця особа або упов­новажена нею особа.

КРОК 4. Державна реєстрація

Держреєстрацію ТОВ проводить держреєстратор за місце­знаходженням ТОВ (ч. 1 ст. 5 Закону № 755).

Для проведення держреєстрації ТОВ засновник(и) чи упов­новажена ним(и) особа мають особисто подати держреєстратору/надіслати поштовим відправленням з описом вкладення або електронною поштою з описом надісланих електронних документів (ч. 1 ст. 24 Закону № 755):

заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи (форма 1, затверджена наказом Мін’юсту від 02.11.2015 № 2140/5); примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників про створення ТОВ; два примірники статуту (у разі подання електронних документів — один примірник).

У разі державної реєстрації юридичної особи, засновником (заснов­никами) якої є іноземна юридична особа, крім зазначених документів, додатково подають документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру.

Також держреєстратору додатково пред’являють :

паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця — якщо документи для проведення держреєстрації юридичної особи подає її засновник; паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця та документ або нотаріально засвідчену копію документа, що засвідчує повноваження представника (довіреності, договору доручення), — якщо документи подає представник юридичної особи.

За відсутності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи її здійснюють у день надходження передбачених Законом № 755 документів для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Протягом 24 годин, окрім вихідних та святкових днів, після отримання держреєстратором від органів статистики, Державної фіскальної служби України (ДФС), Пенсійного фонду України (ПФУ) даних про взяття на облік юридичної особи державний реєстратор видає (надсилає поштовим відправленням з описом вкладення) засновнику або уповноваженій ним особі один примірник оригіналу установчих документів зі своєю відміткою про проведення державної реєстрації юридичної особи та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (далі — ЄДР). Таку вимогу містить частина 6 статті 25 Закону № 755.

КРОК 5. Облік у державних органах

Отже, відомості, що їх вносить державний реєстратор до ЄДР, автоматично потрапляють до органів статистики, ДФС та ПФУ. Пенсійний фонд, у свою чергу, відповідну інформацію також в автоматичному режимі відправляє до Фонду соціального страхування.

Тому додатково звертатися з заявою про взяття на облік до цих органів не потрібно. Взяття на облік юридичної особи відповідними органами після надходження їм відомостей з ЄДР про реєстрацію ТОВ здійснюється також в автоматичному режимі . Інформація про час та місце обліку юридичної особи в таких органах відображатиметься у виписці з ЄДР . Також у виписці зазначатимуть і дані про клас професійного ризику. А тому відпала потреба в отриманні в органах статистики, ДФС та ПФУ зайвих довідок на підтвердження свого «облікового» статусу.

Це підтверджують і положення Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 № 1588 (далі — Порядок № 1588).

Так, згідно з пунктом 3.8 Порядку № 1588 дані про взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, відомості щодо яких містяться в ЄДР, як платників податків і зборів у кон­тролюючих органах передають до ЄДР у день взяття їх на облік за основним місцем обліку із зазначенням: дати та номера запису про взяття на облік, назви та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків взято на облік.

Взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, відомості щодо яких містяться в ЄДР, як платників податків і зборів у контролюючих органах підтверджують випискою з ЄДР, яку надсилають (видають) цим юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб у порядку, встановленому законом.

З моменту взяття на облік згідно з Порядком № 1588 платник податків вважається таким, що перебуває на загальній системі оподаткування, якщо ним не обрано інший спосіб оподаткування відповідно до законодавства.

При проведенні держреєстрації ТОВ може одразу зареєструватися платником ПДВ (ч. 1 ст. 24 Закону № 755, п. 183.7 ПК), подавши як додаток до реєстраційної картки реєстраційну заяву про добровільну реєстрацію платником ПДВ за формою № 1-ПДВ (додаток 1 до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Мінфіну від 14.11.2014 № 1130).

Так само ТОВ під час проведення держреєстрації може обрати й спрощену систему оподаткування, подавши держреєстратору заяву про застосування спрощеної системи оподаткування за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 20.12.2011 № 1675. При цьому, виходячи із вимог чинного законодавства, новостворена юридична особа може обрати ставку єдиного податку, що передбачає сплату ПДВ (третя група 2%), лише після здійснення реєстрації платником ПДВ. Тобто новостворена юридична особа може зареєструватися з дня державної реєстрації лише як платник єдиного податку третьої групи зі ставкою 4% (без ПДВ). А вже потім можна не пізніше ніж за 15 днів до початку наступного кварталу подати заяву про перехід на сплату єдиного податку за ставкою 2% (для третьої групи) та подати заяву на реєстрацію платником ПДВ (див. ЗІР, підкатегорія 108.01.03).

Після завершення процедури реєстрації та взяття на облік органом ДФС підприємство має подати до контролюючого органу за місцем свого обліку відповідне повідомлення про укладені ним трудові договори з найманими працівниками. Форма такого по­відомлення затверджена постановою КМУ від 17.06.2015 № 413.

КРОК 6. Виготовлення печатки

 Матеріали за темою

 Починаючи з 30.10.2014 використання печаток суб’єктами господарювання приватного права  є добровільним .

Однак, якщо в статуті ТОВ зазначено про наявність печатки, вона має використовуватися. Зокрема, на цьому наголошують Мін’юст у листі від 14.08.2014 № 6820-0-4-14/8.1, Нацбанк у листі від 11.12.2014 № 25-110/74213 та Державна регуляторна служба у листі від 08.04.2015 № 2238.

А тому ще одним необхідним кроком у такій ситуації для ТОВ буде виготовлення печатки зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом (ЄДРПОУ).

Після вчинення усіх описаних дій ТОВ може бути засновником та учасником інших юридичних осіб, створювати філії і представництва. Засновники ТОВ розпоряджаються доходами від діяльності товариства відповідно до часток кожного з них у статутному капіталі. На ТОВ як юридичну особу можливо зареєструвати права на знак для товарів і послуг (торговельну марку).

Також, зважаючи на той факт, що ТОВ обов’язково має вести бухгалтерський облік, потрібно буде призначити головного бухгалтера (або особу, яка виконує його обов’язки, якою може бути і директор), скласти накази про облікову політику та ведення облікових регістрів тощо.

rss